ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังมี รายนาม ต่อไปนี้

ระดับรองศาสตราจารย์

รศ.ดร.มณฑา จำปาเหลือง คณะครุศาสตร์

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน