คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติ Basic Life Support สร้างสมรรถนะการล้างมือ

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Readiness for Nursing and Health Science Engagement: การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ Basic Life Support (CPR & AED) สร้างสมรรถนะการล้างมือตาม Standard precautions สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้ง 3 สาขาวิชา เข้าร่วม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า“คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยากรสุขภาพ ต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  ในการจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปประกอบการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน”

          กิจกรรมประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ Basic Life Support (CPR & AED) การสร้างสมรรถนะการล้างมือตาม Standard precautions และการออกกำลังกายเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน