อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ศูนย์ทดสอบฯ โดยในรุ่นนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 12 คน

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอสอบใบอนุญาตขับขี่และผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ที่ไม่ต้องเดินทางไปอบรม ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทางศูนย์ทดสอบฯ จะเป็นหน่วยงานที่ทำการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับผู้สมัคร ก่อนที่จะไปสอบปฏิบัติ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน