MOU พัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานพลังกับส่วนราชการในจังหวัด ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

                เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณบดีทั้ง 8 คณะ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นายอำเภอ 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม

                สำหรับเป้าหมายสำคัญในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยตกลงทำความร่วมมือในสาระสำคัญ ประกอบด้วย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระบบข้อมูลและองค์ความรู้ของงานวิจัย เพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ด้วยความรับผิดชอบและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

                 ขณะที่บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณและด้านวิชาการ รวมถึงการ  บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรีมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และประสานงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอำเภอมีบทบาทในการให้ข้อมูลเพื่อเชื่อมประสานงานระดับพื้นที่ รวบรวมปัญหาจากชุมชน      เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและบูรณาการการทำงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสังเกตได้จากผลงานที่ประจักษ์ออกมาสู่สังคม ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัด รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทำงานกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่จะสร้างความแข็มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งในเรื่องนี้นายอำเภอต้องให้การสนับสนุนการทำงานทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฯ ที่นับเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมานั้นคณบดีและผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือพี่น้องประชาชน

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดูแลพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งไปวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ที่เรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ระยะ 20 ปี โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้ติดตามการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจมหาวิทยาลัยราชภัฎและส่วนราชการที่ดำเนินงานร่วมกัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้นำงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของตนเองมาพัฒนาหรือต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม”

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี