การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสำมนักขาก่อศึก

การแสดงโขน “นาฏกรรมพริบพรี ถวายองค์ภูมีปิ่นสยาม” เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสำมนักขาก่อศึก

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการแสดงโขน “นาฏกรรมพริบพรี ถวายองค์ภูมีปิ่นสยาม” เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสำมนักขาก่อศึกที่ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ในรายวิชาการแสดงโขนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา

        ทั้งนี้ การแสดงโขนของนักศึกษา เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระเมตตาและให้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางด้านการแสดงโขน เพื่อเป็นการเผยแพร่การแสดงโขนที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนได้รับชม เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เยาวชนไทย

                                                                    #

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน