ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ โดยให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในกรณีผู้มีรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครที่งานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร ๑๔) ก่อนเข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบตามกำหนดการที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดูรายละเอียดประกาศ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน