นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

         โดยก่อนการประชุมนายกสภาฯ ได้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2563 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคมดีเด่น” จากสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ The First ASEAN YOUTH DIALOGUE “Youth in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Opportunities and Challenges” ณ  นครเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ได้แก่

                                 2.1 นางสาวธันวารัตน์  พุ่มพันธ์วงค์

                                อาจารย์ที่ปรึกษา  ได้แก่

                                 2.2) ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

                                 2.3) นางสาวลัลน์ลภัฏ ชื่นอารมณ์

                                 2.4) นางสาวสุรภา  พูลเพิ่ม

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมการแข่งขัน tipparos challenge ๒๐๒๐ rasing star chef ( ระดับมหาวิทยาลัย)  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2563  ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่

                                 3.1 นายนริศ   อรุณพงษ์                  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

                                 3.2 นายกิตติศักดิ์   รุ่งราษี                นักศึกษาชั้นปีที่ 3

                                 3.3 นายยุทธพงศ์   คำม่วง                นักศึกษาชั้นปีที่ 2

                                อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่

                                 3.4 อาจารย์ทศพร  ลิ้มดำเนิน

         โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินโครงการ ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์และกรอบการสร้างจิตสำนึก

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี