มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล   ได้รับคัดเลือกเป็น “ นักวิจัยดีเด่น ”

นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง  ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ นักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ”

จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ ”

โดยจะเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ผู้แทนพระองค์

ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน