ผู้นำนักศึกษา ร่วมทบทวนเครื่องมือ “วิศวกรสังคม”

ผู้นำนักศึกษา ร่วมทบทวนเครื่องมือ “วิศวกรสังคม”

         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้แลละพัฒนาทักษะชีวิต (Student Union : SU) ห้อง 504 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมทบทวนเครื่องมือ “วิศวกรสังคม” โดยมีอาจารย์เป็นโค้ชคอยให้คำแนะนำในการฝึกใช้เครื่องมือและทดลองฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนจริง

        ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านโครงการจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงได้ ไม่เชื่อตามความรู้สึก สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้้ เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายที่จะต้องแก้ไข และกระบวนการสร้างนวัตกรรม โดยจะต้องเห็นคุณค่าของอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตที่ทำได้จริงบนฐานการวิเคราะห์ต้นทุนและศักยภาพชุมชน สามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการครองตนและใช้ในการทำงานเมื่อจบการศึกษาได้

        ดังนั้น วิศวกรสังคม จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองที่ดี

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน