ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม สังกัดงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล การสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน