วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

            หลังจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ชาวประชา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทยเป็น 1 ในไม่มีประเทศทั่วโลกที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักในการปกครอง แต่มิได้หมายถึงมีอำนาจในการปกครอง ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในปี 2475 และสิ่งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้กับชาวไทยมากกว่า 25 ปี คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการยอมรับจากคนไทยและชาวต่างชาติว่าสามารถนำไปให้เป็นหลักทำประโยชน์ได้จริง อยู่แบบพอเพียง พอประมาณ”

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี