นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เข้าสาธิตวิธีการใช้งานโปรแกรม Speexx ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน จึงได้ส่งนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 236 ราย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี