คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทดแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ราย

ประกอบด้วย

  1. นางสาวศศิธร ตรีพิมล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. นางสาวธนัญญา แจ่มจำรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

  3. นางสาสจุฑารัตน์ พลประทีบ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  4. นางสาววริศรา ป้องเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  5. นางสาวน้ำฝน อิ่มเพชร นึกศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

#

รายงานโดย กลุ่มานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน