มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดย UI Green Metric World University Rankings

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดย UI Green Metric World University Rankings