สำนักงบประมาณลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักงบประมาณลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           เมื่อข่วงช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายสมชาย เสรีพันธ์พานิช ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6 และคณะ ในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเรื่องผลงานโดดเด่นตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

          จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย หมู่บ้านโค้งตาบาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปสร้างอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการเปิดศูนย์บริการแพทย์แผนไทยโค้งตาบาง ซึ่งได้นำคนในชุมชนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการสร้างรายได้ให้กับชมชนอย่างยั่งยืน

           และชุมชนต้นแบบอีก 1 แห่ง คือ หมู่บ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้เข้าไปร่วมมือในเรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ผู้นำมีความเข้มแข็ง คนในหมู่บ้านมีความสามัคคี จนทำให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากผู้ที่สนใจ และได้รับรางวัลในระดับประเทศ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี