ประกาศแจ้งการเลื่อนกำหนดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ


          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันเปิดการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ในการนี้จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดกำหนดการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน