นักศึกษาหอพัก เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx

นักศึกษาหอพัก เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx

        ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้แก่นักศึกษาหอพักที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 จำนวน 509 คน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ด้วยการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Speexx เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษา ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 25 เมษายน 2564

        โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี