มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จัดอบรม “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ให้กับนักวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ

             อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 83 คน

            เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนักวิชาการจำเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย หรือข้อมูลทางวิชาการแก่เเพื่อนร่วมวิชาชีพ แหล่งทุน องค์กรภาครัฐ เอกชนและต่อสาธารณชนตลอดเวลา ซึ่งการเผยแพร่นี้เป็นกระบวนการที่มีความหลากหลายและซับซ้อน และอาจมีข้อแตกต่างกันไปในการเผยแพร่ที่สื่อสารออกไป นักวิจัยและนักวิชาการจึงต้องยึดหลักจริยธรรม และมีมาตรฐานที่อ้างอิงการปฏิบัติได้ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดังกล่าว กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่าย ตลอดจนหน่วยวิจัยในทุกระดับในประเด็นของการนำมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำให้ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการของไทยก้าวไกล เป็นที่ยอมรับระดับสากลตามมาตรฐานการวิจัย โดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้ อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตามมาตรฐานการวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี