ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๘๘ อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการชุมชน จำนวน ๒๘๘ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดังนี้

ลักษณะงาน
๑. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน
๒. เจ้าหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)
๓. เจ้าหน้าที่ประสานงานการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ และโรคระบาดใหม่
๔. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DIGITALIZING GOVERNMENT DATA)
๕. เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP/การยกระดับการท่องเที่ยว
๖. เจ้าหน้าที่บริการชุมชน
๗. เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่
๘. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับตำบลและอำเภอ
๙. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับจังหวัด
๑๐. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน ๓ ปี ค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
– ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) อายุ 18-60 ปี ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
– นักศึกษา (กำลังศึกษา) ค่าจ้าง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

** จ้างงาน 12 เดือน (หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศกระทรวงฯ(อว.))

พื้นที่ดำเนินโครงการ
จังหวัดเพชรบุรี
– อำเภอเมืองเพชรบุรี
– อำเภอบ้านลาด
– อำเภอท่ายาง
– อำเภอชะอำ
– อำเภอแก่งกระจาน
– อำเภอหนองหญ้าปล้อง
– อำเภอเขาย้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– อำเภอกุยบุรี
– อำเภอทับสะแก
– อำเภอบางสะพาน

          หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เบอร์โทร 032-708-608

เอกสารการรับสมัครโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ ๓

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)