ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ชิล ชิม ช้อป บนเส้นทางท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก”

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ชิล ชิม ช้อป บนเส้นทางท่องเที่ยว กิน ดื่ม อาหารปลอดภัย สายตะวันตก” วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก”

        โดยความร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับชุมชนบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทำงานวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี” มีทีมวิจัยจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด (หัวหน้าโครงการ) 2. ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล 3. อ.ดร.จุติพร อินทะนิน และ 4. อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยคือสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดและเกิดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ