ประกาศแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)


          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การป้องกัน ชะลอ หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและมีโอกาสในการสอบบรรจุหรือสมัครเข้าทำงานได้ตามกำหนดเวลา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบรวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒) ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน