ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน ๔,๐๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เปเปอร์มาร์ท

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน ๔,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน