ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน