ขอประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Assessment System)

ขอประชาสัมพันธ์ เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Assessment System)

สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้จัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Assessment System) ที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการระบุทักษะด้านดิจิทัลที่ควรพัฒนา รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เพื่อวางแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมรวมถึงเป็นในหน่วยงานและให้บุคลากรภายในหน่วยงานดำเนินการสำรวจทักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์  

 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าไปประเมินทักษะดิจิทัล

โดยสามารถเข้าไปประเมินทักษะด้านดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่บัดนี้  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ที่ลิงค์  https://dg-sa.tpqi.go.th/  

รายชื่อตำแหน่งการแบ่งกลุ่มบุคลากร เพื่อให้เข้าไปประเมินทักษะด้านดิจิทัล  shorturl.at/fhruJ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. คู่มือระบบประเมินทักษะด้านดิจิทัล
1. คู่มือทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562)

 

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร 032708601 ต่อ 1706