หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน