ทีมวิศวกรสังคมลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าชุมชนและขั้นตอนการพัฒนา ณ ชุมชนโป่งสลอด เพื่อยกระดับสินค้าสร้างมูลค้าเพิ่ม

ทีมวิศวกรสังคมลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าชุมชนและขั้นตอนการพัฒนา ณ ชุมชนโป่งสลอด เพื่อยกระดับสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมวิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนโป่งสลอด หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เพื่อเก็บข้อมูลและ Timeline การทำน้ำตาลโตนดและทองม้วนน้ำตาลโตนด โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อนำไปบูรณาการ พัฒนาและต่อยอด

ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทองม้วนน้ำตาลโตนดและน้ำตาลโตนด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้จำหน่าย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี