ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือจัดอบรม


ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ในเรื่องการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

            สืบเนื่องจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการเป็นหน่วยงานจัดการอบรมให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะเป็นผู้จัดอบรมพร้อมจัดหาวิทยากรตามหลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี