มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนโดยรอบ หวังสร้างอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดและชุมชนโดยรอบ 
หวังสร้างอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม ที่ขับเคลื่อนโดยทีมนักศึกษาวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา ผู้นำชุมชนบ้านโป่งสลอด การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร การยกระดับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสิ่งที่ชุมชนบ้านโป่งสลอดต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอด จนทราบถึงความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ว่า ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยส่งเสริมในเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม และทำให้โป่งสลอดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทีมวิศวกรสังคมจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้าง TIME Line ในการพัฒนาพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด โดยทีมวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะแรกได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวไปให้สัตว์เลี้ยงของตนเองได้เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด การปลูกพืชแบบผสมผสานที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ตลอดจนการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี เป็นต้น  การพัฒนาป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งอาหารของท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว โดยสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการสำรวจพื้นที่เพื่อจะทำการพัฒนาป่าชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งอาหารของท้องถิ่น ซึ่งในทุกช่วงการดำเนินงานได้มีการลงพื้นที่ติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วย

#

ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพ : นายภัทรกร สมบัตินิมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์แลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี