ทีมวิศวกรสังคม รายงาน Timeline สินค้าชุมชนโป่งสลอด

ทีมวิศวกรสังคม รายงาน Timeline สินค้าชุมชนโป่งสลอด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดูแลกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทีมวิศวกรสังคมและคณะทำงาน และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วย

ในที่ประชุมมีการรายงาน Timeline พัฒนาการน้ำตาลโตนด Timeline กระบวนการน้ำตาลโตนด Timeline พัฒนาการขนมตาลและขนมถ้วย เป็นต้น หลังจากที่ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านโป่งสลอด เพื่อรับทราบข้อมูลและหาแนวทางในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมด้วยการแปรรูป สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี