เตรียมจัดนิทรรศการออนไลน์ “14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏ”

เตรียมจัดนิทรรศการออนไลน์ “14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏ”

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏในรูปแบบออนไลน์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

การจัดนิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลงานของนักศึกษา วิดีทัศน์ของคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th

ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการในรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษานำทฤษฎีจากการเรียนในห้องเรียนมาปฏิบัติ รู้จักการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ และยังเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี