มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานชั่วคราว ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานชั่วคราว ในโครงการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พบปะพร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประชาชน สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ ห้องเอกศักดิ์ บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และกลุ่มนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยการใช้งานโปรแกรม Google Meet โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ผู้จ้างงานในโครงการฯ เป็นผู้ทำการสัมภาษณ์

สำหรับการจ้างงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นการจ้างงานในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 16 ตำบล 80 อัตรา ลักษณะงานแบ่งเป็น 3 แบบ คือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี