ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์

          ในที่ประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการดำเนินงานวิศวกรสังคมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการและระดับมหาวิทยาลัย

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี