ทีมนักวิจัยเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนดเมืองเพชร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ

ทีมนักวิจัยเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนดเมืองเพชร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จากสำนักงานการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประจำปีงบประมาณ 2565

            โอกาสนี้ ผู้ประกอบการน้ำตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำผลิตภัณฑ์ พร้อมนำเสนอปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้นักวิจัยได้นำไปเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้กับผู้ประกอบการ กับโครงการการศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ตาลโตนด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี