สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

sor_10_2021