สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 มกราม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

sor_12_2021