พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562


DOWNLOAD

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562