ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการและรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มีรายชื่อดังไฟล์แนบ

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว ตามกำหนดการดังนี้
1. ประเภทผู้จ้างงาน : ประชาชน และนักศึกษา
-ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ประเภทผู้จ้างงาน : บัณฑิตจบใหม่
– ให้มารายงานตัวในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
– หากผู้สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)