แบบลงทะเบียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

          ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 10)   เมื่อวันที่่ 28 มกราคม 2564   จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   เพื่อให้การบริการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น
          ตามข้อที่ 1 ให้นักศึกษากรอกแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านเว็บไซต์ https://unicadx.pbru.ac.th/covid-19  เพื่อทำการลงทะเบียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

StepSurveyCovid19
StepSurveyCovid19