กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์

กีฬา .... บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ....บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย บุคลิกภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและเสริมสร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี ความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้

การแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอลชายบาสเกตบอลชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง แบดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิสและกีฬาพื้นบ้าน
#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี