สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE) โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร 53 หลักสูตร และบุคคลจากสถาบันเครือข่ายภายนอกจำนวน 79  ท่าน เข้าร่วมโครงการ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) และให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้นำเกณฑ์ AUN-QA มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงมีแนวคิดที่จะช่วยสนับสนุนความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่ดีขึ้นและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอนาคต 

   ในโครงการมีการบรรยายในเรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้ การระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พีรพงศ์  ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี