แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓


          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบกำหนดการส่งผลการศึกษาและอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ แล้วนั้น กอปรกับในระหว่างวันที่ ๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มี (ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีการรับสมัครตำแหน่งครูด้วยนั้น

          ในการนี้เพื่อให้การอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทันตามกำหนดการสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอส่งรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ มาพร้อมกันนี้ เพื่อให้ทางคณะได้วางแผนดำเนินการ ในการนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อแจ้งให้นักศึกษารับทราบอีกทางหนึ่ง

 

ดาวน์โหลดปฏิทินแผนงานฯ >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน