คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาบ้านสามเรือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน“จักสาน ทอผ้า หาเห็ด”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาบ้านสามเรือนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน“จักสาน ทอผ้า หาเห็ด” 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรดำเนินโครงการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ ในโครงการพัฒนาและยกระดับจุดเด่นของชุมชนเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในด้าน จักสาน ทอผ้า หาเห็ด ณ บ้านสามเรือน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นหลักสำคัญและนำจุดเด่นของชุมชนบ้านสามเรือนมาเป็นฐานคือ จักสาน ผ้าทอ และเห็ด ภายใต้สโลแกน“จักสาน ทอผ้า หาเห็ด” 

       โดยมีการดำเนินโครงการด้วยรูปแบบ “Solar System Model” ที่มีทั้งการหมุนรอบตัวเองคือการสร้างความมั่นคงในแต่ละฐาน มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อจำหน่ายหารายได้เลี้ยงตนเอง และหมุนรอบศูนย์กลาง คือการทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีสถานที่และกิจกรรม สินค้า เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

       สำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับคนในชุมชน เกษตรกรมีสินค้าขายอย่าวต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีการผลิตสินค้าและการจำหน่ายผ่านระบบ online สามารถพัฒนางานออกสู่ตลาดที่เป็นสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับชุมชนในอำเภอหนองหญ้าปล้อง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในระดับชาติ และสากลต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน