คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔