ผู้แทน อบต. 16 แห่ง รับฟังรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ก่อนที่ผู้จ้างงานจะลงพื้นที่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

ผู้แทน อบต. 16 แห่ง รับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
ก่อนที่ผู้จ้างงานจะลงพื้นที่นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องโกวิทย์ต่อวงศ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมชี้แจงและสร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล 16 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

            สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการชี้แจงความเป็นมาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ที่เป็นการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่ ๆ มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ ก่อนที่ผู้จ้างงานจำนวน 288 คน จะลงพื้นที่ทำงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้  

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี