ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสอบ TOEIC

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับฟังการชี้แจงเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC ในกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ และกิจกรรมอบรมหลักสูตร TOEIC รูปแบบผสมผสาน ที่ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน