ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๓,๗๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๓,๗๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)


             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๓,๗๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

         กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๓,๗๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น/รีม) เสนอราคาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ
หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และนำรายละเอียดของพัสดุ คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e – Catalog) ของกรมบัญชีกลางก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                                      นิวัต กลิ่นงาม

                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                     

                                     

สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๔๐/๒๕๕๙