ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

DOWNLOAD

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ