ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการฯ

DOWNLOAD

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ฯ