ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562

DOWNLOAD

จัดตั้งหน่วยงานภายใน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน