ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

DOWNLOAD

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทรณ์และร้องทุกประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562